Tenočtitlānas bojā eja

R. Kinžalovs, A. Belovs
:::
Статьи и материалы
V. Struve - Priekšvārds

Источник:

R. Ķinžalovs, A. Belovs

Tenočtitlānas bojā eja

Redaktore L. Rūmniece. Māksi, redaktors V. Selkovs. Mākslinieka G. Kirkes noformē­jums. Tehn. redaktore I.. Engere. Korektors V. Beķeris. Nodota salikšanai 1963. g. 11. sep­tembri. Parakstīta iespiešanai 1963. g. 28. de­cembri. Papīra formāts 60 X 90/16. 15.94 fiz. iespiedi. 15,94 uzsk. iespiedi. 15,89 izdevn. 1. Metiens 10 000 eks. Maksā 58 kap. Latvijas Valsts izdevniecība Rīga, Padomju bulv. 24. Izdevn. Nr. 17190‑J1191. Iespiesta Latvijas PSR Kultūras ministrijas Poligrāfiskās rūp­niecības pārvaldes 3. tipogrāfijā Rīgā, Ļer,iina ielā 137/139. Pašūt. Nr. 857.

Tenočtitlānas bojā eja

Научно-художественный очерк "Падение Теночтитлана", написанный американистом Р.В. Кинжаловым и литератором А.М. Беловым в издании на латышском языке.