Acteku jaunais valdnieks Kuautemoks

R. Kinžalovs, A. Belovs ::: Tenočtitlānas bojā eja

Tajā laikā arī Tenočtitlānā bija notikušas svarīgas pār­maiņas. Acteku valdnieks Kuitlauaks bija nomiris baku epi­dēmijā, kas plosījās galvaspilsētā. Par viņa pēcnācēju vienprā­tīgi ievēlēja Kuautemoku. Ar savu pašaizliedzīgo drosmi un nesamierināmo attieksmi pret spāņu iebrucējiem viņš bija ieguvis milzīgu autoritāti tautā. Kuautemoks bija Kuitlauaka labā roka, kad pilsētā notika ielu cīņas. Viņš bija viens no «Bēdu nakts» organizētājiem. Tādēļ nebija nekāds brīnums, ka šajā savas vēstures grūtajā stundā acteki uzticēja divdesmit četrus gadus vecajam jauneklim vadīt kara operācijas pret stipro, ļauno un nesaudzīgo ienaidnieku.

Pārņemdams varu savās rokās, Kuautemoks zvērēja ne­taupīt ne spēka, ne dzīvības kaujās pret konkistadoriem.

– Neviens no mums nedrīkst ļauties ne atpūtai, ne mieram, kamēr kaut viens bālģīmis iekarotājs mīdīs mūsu dzimto zemi! – viņš sacīja saviem karavīriem.

Kuautemoks vēl enerģiskāk un apņēmīgāk turpināja gata­voties Tenočtitlānas aizstāvēšanai. Paredzēdams, ka pilsētu var ielenkt un bloķēt, viņš nogādāja drošā vietā daudz sieviešu, bērnu, sirmgalvju un slimnieku – visus, kas nevarēja pie­dalīties galvaspilsētas aizstāvēšanā. Viņu vietā pilsētas iedzī­votāju skaitu papildināja ar cīņas spējīgiem vīriešiem no actekiem pakļautajām pilsētām un ciemiem. Vairākas reizes notika savdabīgi manevri un karaspēka skates, kur veiklākie, spējīgākie karavīri saņēma apbalvojumus.

Kuautemoks vairākas reizes griezās pie Tenočtitlānas iedzī­votājiem ar liesmainām runām, lai satriektu mītu, it kā «cilvēki no Austrumiem» būtu dievišķīgas būtnes. Par katru nogalināta spānieša galvu tika izsolīta liela godalga. Vēl lielāka bija atlīdzībā par nogalinātu zirgu un dzīviem, sagūs­tītiem spāniešiem.

Tam visam bija sava ietekme. Galvaspilsētas aizsardzības spējas ievērojami pieauga. Tas iedzīvotāju kareivīgais gars nostiprinājās.

Sekodams sava priekšgājēja paraugam, Kuautemoks atjau­noja un nocietināja visas būves, kam varētu būt svarīga no­zīme galvaspilsētas aizstāvēšanā, – tiltus, dambjus, tempļus. Viņš rūpējās arī par ieroču krājumu papildināšanu. Uz galve­najām maģistrālēm pieguļošo ēku jumtiem sanesa tūkstošiem lielu akmeņu. Veselai akmeņu krusai bija jāgāžas uz spāniešu galvām, tikko viņi parādītos pilsētas ielās.

Lai iegūtu jaunus sabiedrotos, Kuautemoks atbrīvoja visas actekiem pakļautās ciltis no nodevām. Viņš darīja visu, lai tiktu aizmirstas iepriekšējās nesaskaņas, un šī politika sāka nest savus augļus.