При помощи новейших цифровых технологий будет создана база иероглифов майя

Жуй Ху, участница проекта института Idiap. Фото: EPFL Alain Herzog

(на рус.яз.) ::: (українською мовою)

За допомогою новітніх цифрових технологій буде створено базу ієрогліфів майя

11.11.2015. IndiansWorld.org. (укр.) Колектив науковців із Дослідчого інституту Idiap, афілійованого з Федеральною політехнічною школою Лозанни (Швейцарія), працює над створенням цифрової бази ієрогліфів майя.[i] Ще в середині минулого століття видатний радянський вчений родом з Харкова Юрій Кнорозов довів, що стародавні майя використовували ієрогліфічне письмо словесно-складового типу. Це означає, що певний знак міг позначати як ціле слово, так і окремий склад. Станом на сьогодні каталогізовано понад 1 000 особливих знаків. Упродовж кількох останніх десятиріч епіграфісти (фахівці з писемності майя) досягли значних успіхів у дешифровці ієрогліфічних текстів. Попри це, за різними оцінками, досі не встановлено читання кожного третього чи кожного четвертого знака.

Переважну більшість з-поміж відомих ієрогліфічних написів було створено на кам’яних монументах чи кераміці за класичної доби цивілізації майя. Окремої уваги заслуговують три паперові рукописи (так звані кодекси), що були після іспанського завоювання вивезені в Європу й нині зберігаються у Парижі, Дрездені та Мадриді. Зазвичай майя об’єднували знаки в сполучення, які утворювали прямокутник, так званий «ієрогліфічний блок». У кожному блоці могло бути від двох до п`яти знаків. Блоки записували в дві вертикальні колонки, які читали зліва направо та згори вниз. Правильне читання і розуміння текстів дуже ускладнюють явища алографії (тобто різноманітність написань, можливість запису того самого слова різними знаками) і алофонії (різноманітність читань, наявність у одного ієрогліфа кількох варіантів читання залежно від контексту).[ii]

Фахівці з інституту Idiap спільно із епіграфістами з Боннського університету (Німеччина) проаналізували кілька тисяч ієрогліфічних знаків майя, створених у різних місцях та в різний час. Було створено високоякісні цифрові зображення ієрогліфів з трьох паперових кодексів. Метою цього проекту є укладання цифрового каталогу, за допомогою якого дослідники зможуть швидко ідентифікувати кожен ієрогліф у певному тексті й встановити його значення. Безперечно, поява такої бази значно полегшила б доступ до ієрогліфічних написів майя, а також роботу з ними. Як зауважила учасниця проекту Жуй Ху, остаточним підсумком співпраці фахівців із комп’ютерних технологій та епіграфістів могло б стати створення ресурсу для машинного перекладу з мови ієрогліфічної писемності майя, своєрідного Google Translate для істориків.

Деталь Дрезденского кодекса, стр. 6b. (Carlos Pallán по факсимиле Förstemann 1880 и 1892)

Деталь Дрезденского кодекса, стр. 6b. (Carlos Pallán по факсимиле Förstemann 1880 и 1892)


11.11.2015. IndiansWorld.org. (рус.) Коллектив ученых из Исследовательского института Idiap при Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария) работает над созданием цифровой базы иероглифов майя.[i] Еще в середине прошлого века выдающийся советский ученый родом из Харькова Юрий Кнорозов доказал, что древние майя использовали иероглифическую письменность словесно-слогового типа. Это означает, что конкретный знак мог обозначать как слово целиком, так и отдельный слог. По состоянию на сегодняшний день каталогизировано более 1 000 особых знаков. На протяжении нескольких последних десятилетий эпиграфисты (специалисты по письменности майя) достигли значительного прогресса в дешифровке иероглифических текстов. Тем не менее, по разным оценкам, по-прежнему не установлено чтение каждого третьего или каждого четвертого знака.

Подавляющее большинство из известных иероглифических надписей создано на каменных монументах или керамике в классический период цивилизации майя. Отдельно стоит сказать о трех бумажных рукописях (кодексах), которые после испанского завоевания были вывезены в Европу и теперь хранятся в Париже, Дрездене и Мадриде. В большинстве случаев майя объединяли знаки в сочетания, образующие прямоугольник, так называемый «иероглифический блок». В каждом блоке могло быть от двух до пяти знаков. Блоки записывали в две вертикальные колонки, читавшиеся слева направо и сверху вниз. Правильное чтение и понимание текстов очень осложняется явлениями аллографии (то есть разнообразием написаний, возможностью записывать одно и то же слово при помощи разных знаков) и аллофонии (то есть разнообразием чтений, наличием у одного иероглифа нескольких вариантов чтения в зависимости от контекста).[ii]

Специалисты института Idiap совместно с эпиграфистами из Боннского университета (Германия) проанализировали несколько тысяч иероглифических знаков майя, созданных в разных местах и в разное время. Были созданы высококачественные цифровые изображения иероглифов из трех бумажных кодексов. Цель проекта заключается в составлении цифрового каталога, при помощи которого исследователи смогут быстро идентифицировать каждый иероглиф в определенном тексте и установить его значение. Несомненно, появление такой базы в перспективе значительно облегчило бы доступ к иероглифическим надписям майя, а также работу с ними. Как отметила участница проекта Жуй Ху, конечным итогом сотрудничества специалистов по компьютерным технологиям и эпиграфистов могло бы явиться создание ресурса для машинного перевода с языка иероглифической письменности майя, своего рода Google Translate для историков.[i] Смотрите официальный пресс-релиз: Revealing the mysteries of the Maya script. URL: http://actu.epfl.ch/news/revealing-the-mysteries-of-the-maya-script/  Также смотрите новость на Полит.ру: Каталог иероглифов поможет раскрыть тайны майя. URL: http://polit.ru/news/2015/11/05/ps_maya/

[ii] Талах В.М. Вступ до ієрогліфічної писемності майя. – Київ, 2010. – 231 с. URL: http://kuprienko.info/talakh-viktor-introduction-to-hieroglyphic-script-of-the-maya-manual-ukr-2010/