С 17 по 22 октября в Москве пройдет двадцать первая конференция Европейской ассоциации майянистов (WAYEB)

С 17 по 22 октября в Москве пройдет двадцать первая конференция Европейской ассоциации майянистов (WAYEB)

(на рус.яз.) ::: (українською мовою)

21.01.2016. IndiansWorld.org. (рус.) Мероприятие будет организовано Мезоамериканским центром им. Ю. В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета и Кафедрой истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета совместно с Европейской ассоциацией майянистов. По устоявшейся традиции, конференция будет состоять из семинаров, которые продлятся три с половиной дня (17-20 октября), и симпозиума (21-22 октября). В зависимости от степени подготовки участников, будут доступны семинары различного уровня сложности, от начального до специализированного. Всеми группами будут руководить опытные и квалифицированные наставники. Обучение будет доступно на английском, испанском и русском языках.

Симпозиум будет посвящен теме «Иерархия и власть в мире майя». На протяжении многих десятилетий дискуссии, относящиеся к политической организации майя, были сосредоточены вокруг нескольких противоположных и взаимоисключающих моделей: теократической концепции, концепции городов-государств, региональных государств и так далее. Считалось, что политическая система в области майя базировалась на общих принципах, хотя менялась и развивалась с течением времени. Однако новейшие открытия в эпиграфике, археологии и истории показывают, что общество майя характеризовалось широким разнообразием форм политической организации, менявшихся во времени и пространстве. В центре внимания на конференции будут различные формы конструирования и выражения власти в обществах майя. Планируется в частности затронуть следующие темы: происхождение и развитие сложных обществ в области майя; иерархии и гетерархии в обществах майя; политическое, экономическое и ритуальное измерение власти у майя; поселенческая структура майя и политическая организация; майя и западная культура: угнетение и сопротивление.

Для участия в конференции приглашены эпиграфисты, археологи и историки из разных стран мира. Местными организаторами конференции являются Д. Беляев, А. Сафронов, Ю. Бернацкая, Ф. Галеев, С. Вепрецкий и Д. Байда.

Более подробную информацию о конференции можно найти на официальном сайте Европейской ассоциации майянистов: http://www.wayeb.org/conferencesevents/emc_now.php       

З 17 по 22 жовтня у Москві відбудеться двадцять перша конференція Європейської асоціації майяністів (WAYEB)

21.01.2016. IndiansWorld.org. (укр.) Захід буде організовано Мезоамериканським центром ім. Ю. В. Кнорозова Російського державного гуманітарного університету та Кафедрою історії стародавнього світу історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова у співпраці з Європейською асоціацією майяністів. За усталеною традицією, конференція складатиметься із семінарів, що триватимуть три з половиною дні (17-20 жовтня), і симпозіуму (21-22 жовтня). Залежно від ступеня підготовки учасників, будуть доступні семінари різного рівня складності, від початкового до спеціального. Усіма групами керуватимуть досвідчені і кваліфіковані наставники. Навчання буде доступне англійською, іспанською та російською мовами.

Симпозіум буде присвячено темі «Ієрархія і влада у світі майя». Упродовж багатьох десятиріч дискусії, що стосувалися політичної організації майя, було зосереджено навколо кількох протилежних і взаємовиключних теоретичних моделей: теократичної концепції, концепції міст-держав, регіональних держав тощо. Вважалося, що політична система в області майя ґрунтувалася на спільних принципах, хоча й змінювалася та розвивалася із плином часу. Але новітні відкриття в епіграфіці, археології й історії засвідчили, що суспільство майя характеризувалося широким різноманіттям форм політичної організації, які змінювалися в часі і просторі. У центрі уваги на конференції будуть різні форми конструювання і вираження влади в суспільствах майя. Планується зокрема торкнутися наступних тем: походження і розвиток складних суспільств в області майя; ієрархії та гетерархії у суспільствах майя; політичний, економічний і ритуальний виміри влади у майя; структура поселень майя і політична організація; майя та західна культура: пригноблення і спротив.

Для участі в конференції запрошено епіграфістів, археологів та істориків із різних країн світу. Місцевими організаторами конференції є Д. Бєляєв, О. Сафронов, Ю. Бернацька, П. Галєєв, С. Вепрецький і Д. Байда.

Докладнішу інформацію про конференцію можна знайти на офіційному сайті Європейської асоціації майяністів: http://www.wayeb.org/conferencesevents/emc_now.php