Начал работу сайт проекта «Эпиграфический атлас Гватемалы и Юкатана»

Начал работу сайт проекта «Эпиграфический атлас Гватемалы и Юкатана»

(на рус.яз.) ::: (українською мовою)

10.01.2016. IndiansWorld.org. (рус.) В декабре 2015 года по заказу Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова был запущен новый русскоязычный сайт проекта «Эпиграфический атлас Гватемалы и Юкатана». Вскоре после открытия в Гватемале Кнорозовского центра его сотрудники вместе с Министерством культуры и спорта Гватемалы начали работу над созданием эпиграфического атласа, в котором были бы проанализированы все памятники с иероглифическими надписями, найденные на территории этой страны. В 2013 году стартовал проект «Эпиграфический атлас Петена», успешно продолжающийся уже третий сезон. С недавних пор географические рамки проекта существенно расширились, полученный в Гватемале опыт его участники теперь намерены применить и в Мексике. Цель разработанного Кнорозовским центром «Эпиграфического атласа Юкатана» заключается в работе с иероглифическими надписями штата Юкатан – главного средоточия культуры майя в современной Мексике.

С самого начала инициированные Кнорозовским центром проекты эпиграфических атласов отличались идеологией открытого доступа к собранным материалам. Такой подход позволяет не только сохранить наследие древней культуры майя, но и сделать его открытым для всех интересующихся. Не удивительно, что важным направлением в работе центра стало создание собственных сайтов во всемирной сети Интернет. Уже несколько лет функционирует на трех языках (испанском, английском и русском) сайт Центра исследований майя им. Ю. В. Кнорозова, на котором посетители могут среди прочего скачать сезонные отчеты «Эпиграфического атласа Петена». Теперь же существует также отдельный русскоязычный сайт «Эпиграфического атласа Гватемалы и Юкатана», на котором будут публиковаться итоги работы в обоих регионах. Новый сайт отличается как внешней привлекательностью, так и довольно удобной навигацией. В разделе «Публикации» уже сейчас можно скачать в формате pdf сезонные отчеты «Эпиграфического атласа Петена» за 2013 и 2014 годы на испанском языке. В разделе «Музей» собраны 3D-модели стел и монументов. В «Галерее» посетители смогут увидеть замечательные фотографии памятников архитектуры древних майя.

Сайт «Мир индейцев» искренне поздравляет своих коллег и желает им всяческих успехов в дальнейшей работе!     


Розпочав роботу сайт проекту «Епіграфічний атлас Гватемали та Юкатану»

10.01.2016. IndiansWorld.org. (укр.) У грудні 2015 року на замовлення Мезоамериканського центру ім. Ю. В. Кнорозова було запущено новий російськомовний сайт проекту «Епіграфічний атлас Гватемали та Юкатану». Невдовзі після відкриття у Гватемалі Кнорозовського центру його співробітники у співпраці із Міністерством культури та спорту Гватемали розпочали роботу над створенням епіграфічного атласу, в якому було б проаналізовано усі пам’ятки з ієрогліфічними написами, знайдені на території цієї країни. У 2013 році стартував проект «Епіграфічний атлас Петену», який успішно триває вже третій сезон. Віднедавна географічні межі проекту суттєво розширилися, набутий у Гватемалі досвід його учасники тепер мають намір застосувати і в Мексиці. Метою розробленого Кнорозовським центром «Епіграфічного атласу Юкатану» є робота з ієрогліфічними написами штату Юкатан – головного осередку культури майя в сучасній Мексиці.

Від самого початку ініційовані Кнорозовським центром проекти епіграфічних атласів вирізняла ідеологія вільного доступу до зібраних матеріалів. Такий підхід дозволяє не лише зберегти спадщину стародавньої культури майя, але й зробити її відкритою для усіх зацікавлених. Не дивно, що важливим напрямом роботи центру стало створення власних сайтів у всесвітній мережі Інтернет. Уже кілька років функціонує трьома мовами (іспанською, англійською та російською) сайт Центру досліджень майя ім. Ю. В. Кнорозова, на якому відвідувачі можуть зокрема завантажити сезонні звіти «Епіграфічного атласу Петену». А відтепер існує також окремий російськомовний сайт «Епіграфічного атласу Гватемали та Юкатану», на якому оприлюднюватимуться підсумки роботи в обох регіонах. Новий сайт вирізняється як зовнішньою привабливістю, так і досить зручною навігацією. У розділі «Публікації» вже зараз можна завантажити в форматі pdf сезонні звіти «Епіграфічного атласу Петену» за 2013 і 2014 роки іспанською мовою. У розділі «Музей» зібрано 3D-моделі стел та монументів. У «Галереї» відвідувачі зможуть побачити чудові фотографії пам’яток архітектури стародавніх майя.

Сайт «Мир индейцев» щиро вітає своїх колег та зичить їм якнайбільших успіхів у подальшій роботі!   


URL:    

«Центр исследований майя им. Ю. В. Кнорозова» http://cemyk.org/pages/es/inicio.php?lang=ES

«Эпиграфический атлас Гватемалы и Юкатана» http://atlasepigrafico.com/