Кіпу з Чупачу: організація праці, календар і чисельність населення

Купрієнко Сергій Анатолійович
:::
Статьи и материалы
:::
на украинском языке

Для планового виготовлення сільськогосподарської та ре­місничої продукції, та їх збору і зберігання інкам була потрібна чітка система організації праці, що забезпечувала своєчас­ність, безперебійність, стабільність, постійність і точність. Для цього було застосовано досвід попередніх державних утво­рень і цивілізацій, а саму систему впроваджено на якісно но­вому імперському рівні. Одним із регуляторів стабільності було застосування принципу взаємодопомоги та взаємності або реципрокції (кечуа айні) між різними екологічними регіонами, що особливо актуально для інкської держави з її строкатими рельєфними і кліматичними зонами. Принцип взаємності айні означав також збалансовані у часі відносини стосовно «взято­го або наданого» між індивідами, соціополітичними групами (айлью), та локальними групами і державою. Такі відносини відігравали важливу роль в обміні робочою силою як за часів інків так і нинішній час [1, с. 182]. Еквівалентом податі в Андах була робоча сила, організована за допомогою міти або рота­ційної системи черг для айлью, для місцевого начальника кураки низького рангу, для головного кураки провінцм або для святилищ-вак. За інків цю робочу силу монополізувала держа­ва [2, с. 20]. Це були такі ротаційні роботи: землеробські, ри­бальські, по наповненню сховищ і комор, по нагляду за посто­ялими дворами тампу і корпа-васі, ремонту та будівництву доріг, мостів тощо. У зв’язку з цими роботами частина насе­лення на деякий час була відсутня у своєму айлью, хоча про­довжувала лічитися у списках, а наявні мешканці виконували камаріко - роботу домогосподарства та етносу замість відсут­ніх, як то пастухів, солеварів, працівників з вирощування коки, солдатів) [3, с. 79-80].

Варто зазначити, що своєрідну господарську систему інків європейцями було детально досліджено лише в 1549 році, коли 72 групи інспекторів президента Ла Гаски здійснили опис провінцій Перу [3, с. 78]. Однією з добре вивчених інспекцій була така, що проводилась в провінції Чупачу або Чупайчу (Уануко, північно-центральні Анди), де проживало кілька етніч­них груп, головними ж були чупайчу. Інформацією для інспекції слугували дані з так званої «писемності» кіпу, що було складе­но ще за часів інків. З кіпу були переведені у числовий формат дані робочих рознарядок для місцевого населення [1, с. 185], тож стало відомо, що в цій провінції населення було згрупова­но у 4 варанках (4 «тисяч» платників податі), а робочі розна­рядки встановлювалась у відповідному процентному відно­шенні, а саме 1% або 40 платникам податі [1, с. 182]. Але фактично в Чупайчу було 4108 домогосподарств, та все одно розподіл завдань проводився згідно штатної чисельності всьо­го населення провінції. На той час річка Пількумайу розділяла етнос чупайчу на 2 частини по 2 варанки, однак археологічні дослідження показують, що одна з чотирьох груп за архітекту­рою та побутом відрізнялась від інших. 1 ця інформація підтве­рджує, що для укомплектування числа 4000, адміністрація Куско повинна була виводити декілька сотень в сусідню групу йача [3, с. 79]. До того ж свідок Шулька Кондор, правитель етносу керос, заявляв, що «...в часи інги Гуайна Капа, вони були з варанки, що називалась йачас, яких була 1 тисяча, а потім Гуаскар інга їх поділив, і поєднав ці три пачаки з Чупа- чос» [3, с. 91].

Згідно імперських рознарядок в Чупачу місцеві робочі ко­манди формувались у різній кількості осіб, а розподіл робіт виглядав наступним чином (Таблиця 1) [4, с. 265]:

Таблиця 1. Розподіл робіт згідно кіпу з Чупачу.

…………..

Як видно з таблиці (дані з цього кіпу досліджував і амери­канській вчений Гері Ертон [1, с. 184-188], але він не провів ретельного аналізу щодо взаємозв'язку з календарем), в на­ведених ідеальних 4 варанках були «лишніми» чи опинялися поза нормою 2,7% або 108 домогосподарств (а точніше 68 + 40, як ми далі побачимо), з них одна регулярна «умовно- ідеальна» одиниця (1% або 40 домогосподарств) вилучалась для виконання окремих робіт, а 68 одиниць (1,7%), що залишались, отримували специфічне робоче завдання. Саме 68 домогосподарств було єдиним недесятичним параметром у кіпу з Чупачу, і вони направлялись для охорони податі, що була зібрана в тампу (постоялому дворі) поселення Гуануко. Цей надлишок робочої сили в 1,7%, або йапа (мовою кечуа - «трішки зверху», «невеличкий надлишок»), був своєрідною позикою {айні) провінції наданій імперській владі [1, с. 185], За принципом взаємності (айні) остання мала повернути цей борг та відкоригувати дисбаланс, дисгармонію або кінча (qhincha). Потрібно звернути увагу й на досить нетипову кількість чабанів - 240 осіб (6,00%). Якщо подивитися на існуючі в звіті типові кількості по 200 осіб (гарнізони) і по 400 осіб (ткачі, каменярі, землероби), то стає зрозумілим, що 40 осіб (1%) могли були приписані саме до чабанів, до того ж це найменш кваліфікова­на група. Якщо припустити, що чабани охороняли худобу Інки, то надлишок робочої сили, наданий народом чупайчу для виконання цього завдання, є «позикою» айні від общини, на­даної саме для Інки або, краще кажучи, для Держави, яку остання мала би повернути або у вигляді шерсті, або одягу, або іншими речами та подарунками для курак.

Цікавим в таблиці є поділ суспільства за напрямами діяль­ності: землероби складали 25-34,50% (від 1000 осіб, або 1 варанка, до 1380 осіб, у тому числі 240 чабанів), військові (з деякими носильниками) - 22,50% (900), промисловість - 21,75% (870 осіб, або 860 чи 880, з них 180 шахтарів; що є доволі високим показником навіть для сучасності; та й у того­часній Іспанії ремісники та кустарі становили лише 12,15% населення, а селяни - 82,50% [5, с. X]), будівництво - 10% (400 осіб), охоронці - 8,20% (328 осіб), слуги - 3,75% (150 осіб), носильники - 2% (80 осіб).

Всі вказані роботи індіанці з Чупачу виконували за 1 рік; про щорічний термін сплати податей писав і хроніст Сьєса де Леон [6, с. 60]. А як відомо з джерел, у інків існував як соняч­ний рік з 365 днів, так і ритуальний з 328 днів. Але нас у дано­му випадку буде цікавити лише сонячний рік. Згідно Апонсо Рамоса де Гавілана у інків календар складався з 12 місяців та існували додаткові дні, але помилково він вважав, що таких днів було 11 [7, с. 78]. Насправді, їх було 5, що додавались до 360 днів (12 місяців по 30 днів). Також з таблиці видно, що з 4000 платників податі "умовно-ідеальної" одиниці варанка на роботи виділялося то по 40, то по 100, то по 120, то по 200, то по 500 "домогосподарств". Цікаво, що 900 чоловіків, відправ­лених на військову службу і перенесення вантажів, складають 22,5% з 4000. Але тут варто зазначити, що оскільки це повин­ності за 1 рік, то 22,5% в рік із 360 діб, то виходить 81 день! А значить, 900 чоловік служили 81 день, тобто 1 лачака-"сотня" служила 9 днів. А у випадку 40 чоловік, це 1% з 4000, в свою чергу 1% від 360 днів, це 3,6 дні, тоді виходить, що 10 чоловік (чунка) працювали 0,9 дня, а 1 чоловік - 0,09 дня. І ці 0,09 дня є нормою відробітку індіанця на державу за день, тож за рік виходить 32,4 дня (9/100 року, що складався з 360 днів), а за 25 років життя індіанця у якості платника податі - 810 днів.

Доказом того, що 22,5% відносно стале число, слугує ін­спекція до народу Атавільу в долину Канта (поблизу Ліми), яка виявила, що мешканці Канти складались з 7-х «родів» [3, с. 83]. Також інспекторами усі почергові зобов'язання були запи­сані європейськими торговими поняттями, що відповідали, можна вважати, окремим мотузкам в кіпу. Але приведемо лише ті, що стосуються трудових повинностей: «місцеві меш­канці надавали 50 індіанців для війни, і вони йшли з Інкою»; 100 індіанців у якості носильників (де саме не сказано); 10 жінок та 10 чоловіків, їх братів для його йанакунів (це вперше, коли жінки згадані, тому можливо це акльас) [3, с. 84]. Список зобов'язань народу долини Канта був менший ніж у Чупачу (відомо, що інки надавали перевагу в даному регіоні сусідам Канта - народу йауйу) [3, с. 84]. Виходячи з чисельності 150 осіб, що відбували повинність солдатами і носильниками, можна припустити, що вони, як і в Чупачу складали приблизно 22,5% населення, а тому загальна чисельність платників пода­ті народу Атавільу могла бути 670-680 осіб, і тому дійсно їх община складалась з 7 лачак-«родів», але не повних за своїм «номіналом».

Також відносно кількості чоловіків, що мали відбувати вій­ськову повинність є дані з народу лупака (регіон Кольасуйу), а саме наведені інформантами на ім’я Кутінбо і Вілька Кутіпа в 1567 р., які привели зі своїх кіпу деякі свідчення про інкське минуле інспектору Гарсі Дієсу де Сан Мігелю. «Останнє кіпу» доіспанського часу (бл. 1530 р.) зареєструвало 20000 домого­сподарств Лупака, і процент рекрутів з них виглядає доволі високим, оскільки Кутінбо стверджував, що йому «кілька разів» давали в Куско 3000 індіанців для війни (15%), а коли був конфлікт в Тумбесі, то йому «дали» 2000 (10%), хоча Вілька Кутіпа вказував на зобов'язання надавати 6 тис. солдатів (30%) [3, с. 89], тож в середньому 18,33% платників податі народу лупака мали відбувати військову повинність, що близь­ко до наведених вище 22,5%.

Проаналізувавши дані, наведені в кіпу з Чупачу, було зроблено наступні висновки:

  1. держава інків мала доволі високий процент робітників промисловості і будівництва;
  2. кіпу про розподіл робіт містить не тільки чисельність усього населення провінцій, але й дані про сонячний календар з 365 днів (360 днів робочих мінус 5 днів неробочих);
  3. кількість деяких робочих команд в процентному відно­шенні до всього населення провінції була відносно сталою в імперії, а тому це дозволяє встановлювати загальну числель- ність провінції з точністю іноді до 10 осіб;
  4. з'ясовано, якою була норма відробітку індіанця на дер­жаву, а саме 32,4 дні на рік або 810 днів за 25 років.

1. Gary Urton, Primitivo Nina Uanos. The social life of numbers: a Quechua ontology of numbers and philosophy of arithmetic. - Austin: University of Texas Press, 1997. - 267 p.

2. Rostworowski, Maria. Redes económicas del Estado inca: el "ruego” y la "dádiva” II Revista El estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia. - Lima, 2005. - PP. 15-47.

3. John Murra. La mita al Tawantinsuyu: prestaciones de los grupos étnicos // Revista Chungará. - Ne 10. - marzo 1983. - Universidad de Tarapacá, Arica-Chile. - PP. 77-94.

4. Julien, Catherine J. How Inca Decimal Administration Worked // Ethnohistory. - 35. - (3). 1988. - PP. 257-279.

5. Francisco López de Gomara. Historia general de las Indias y Vida de Hernán Cortés. - Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979. - 355 p.

6. Pedro de Cieza de León. El Señorío de los Incas: 2a. parte de la Crónica del Perú. - Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1967. - 271 p.

7. Alonso Ramos Gavilán. Historia de Nuestra Señora de Copacabana. - La Paz: Academia Boliviana de la Historia, 1976. - 257 p.

 

Таблиця 2. Розподіл робіт згідно кіпу з Чупачу

№ нитки кіпу

Призначення

Кількість

Процент ВІД­НОСНО 4000

Днів у році (365-5)

1

Копачі золота

120

3,00

10,8

2

Копачі срібла

60

1,50

5,4

3

Каменярі в Куско

400

10,00

36

4

Землероби в Куско

400

10,00

36

5

Слуги (йанакуни) Вайна Капака

150

3,75

13,5

6

Охоронці мумії Тупака Інки

150

3,75

13,5

7

Охоронці (йанакуни) зброї Тупака Інки

10

0,25

0,9

8

Гарнізон в Чачапойяс

200

5,00

18

9

Гарнізон в Кіто

200

5,00

18

10

^Охоронці мумії Вайна Капака

20

0,50

1,8

11

Робітники з пір’ям

120

3,00

10,8

12

Збирачі меду

60

1.50

5,4

13

Ткачі одягу кумпі

400

10,00

36

14

Виробники фарб

40

1,00

3,6

15

Чабани стад Інки

240(200+40)

6,00(5+1)

21,6(18+3,6)

16

Охоронці кукурудзяних полів

40

1,00

3,6

17

Оброблювачі попів з перцем

40

1,00

3,6

18

Виробники сопі (нестабільно)

609/50/40?

(45?)

1,57/1,25/1?

(1,125?)

4,5

19

Заготівельники коки

60

1,50

5,4

20

Мисливці за оленями на королівських ловах

40

1,00

3,6

21

Виробники взуття

40

1,00

3,6

22

Теслярі, столяри (блюда, миски)

40

1,00

3,6

23

Г ончарі

40

1,00

3,6

24

Охорона для тампу Гуануко

(68)

(1,70)

(6,12)

25

Носильники між місцевими тампу

80

2,00

7,2

26

Охоронці жінок Інки

40

1,00

3,6

27

Солдати гвардії Інки і носильники людей в гамаках

500

12,50

45

28

Землероби земель Інки (та слуги у своїй же провінції)

500

12,50

45

 

Загалом

4108

102,70

360


Автор - Сергій Купрієнко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Источник - Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учени. — Вип. V: у 7-х част. / Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семеніст (відп. ред.) та ін. — Ч. 6. — К., 2012. — 72 с.

Материал предоставлен автором.